02 grudnia 2014

VII Sesja Rady Gminy Łomazy

Sesja rozpoczęła się z półgodzinnym opóźnieniem ze względu na uroczystości pogrzebowe. 


  1. Na początku obecnych było 13 radnych. Nowa twarz, która pojawiła się to radca prawny Pani Agata Szymanowicz - Postół.


   2. Z okazji imienin Jana przekazano życzenia dla sołtysa Pana Jana Cydejko.

   3.  Następnie stwierdzono quorum.


  4. Sprawozdanie finansowe z 2014 roku przedstawiła Pani Skarbnik Jadwiga Doluk. W między czasie dotarł radny Kamil Szostakiewicz. Skarbnik wylicza zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych, które nie wpływają tak jak powinny. Następnie pojawia się radny Wiesław Bańkowski i rada jest w komplecie.


   5.  Skarbnik kontynuuje i oznajmia, że najwięcej wydatków  pochłania oświata 6, 65 mln zł przy lekko ponad 15 milionowym budżecie.
 • Z inwestycji w 2014 zakończono budowę wodociągu w Studziance i Koszołach.
 • Obecnie żadna inwestycja nie jest realizowana.   
 • Gmina dołożyła ponad 60 tys. do śmieci a wyniosły one 311 tys. z tego 245,7 tyś. otrzymano z opłaty.  
 • Fundusz solecki został wykorzystany w 92 %.

    6.  Najbardziej aktywny na sesjach Radny Kamil Szostakiewicz pyta o koszty 22 tys. wydanych na promocję. Pani Skarbnik wyjaśnia, że 800zł na miesiąc to wpłata na Katolickie Radio Podlasie, dalej książki nagrody w konkurach i powstały film, część środków przeznaczono na gazetkę „Łomaskie Strony”.


    7.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Hołonowicz przeczytał opinię Komisji o wykonaniu budżetu. Stwierdził, że budżet wykonano rzetelnie i nie było w nim nieprawidłowości.
W głosowaniu Rada Gminy udzieliła absolutorium Wójtowi. W sumie niecały miesiąc dotyczył kadencji nowego wójta.

Wójt usprawiedliwia brak obecności Dyrektora GOK-u  nawałem obowiązków w związku z organizacją Jarmarku Jagiellońskiego. Jarmark będzie kosztował 22 tys. z czego 1.100 zł ze środków zewnętrznych uzyskanych z powiatu. Bez komentarza


    8.  Następnie Dyrektor Gminnej Biblioteki Pani Agata Chwalewska zaprezentowała sprawozdanie z działalności tej placówki za 2014 rok. 
   Wydatki wynosiły 53 tys. zł . Bibliotek pozyskała 1 814 zł na zakup książek w tym nowości oraz drugi grant 4,5 tys. Wspomniała o przeprowadzonym kursie komputerowym którzy cieszył się zainteresowaniem mieszkańców gminy. Utworzono kącika dla dzieci. 
 •     Radny Andrzej Wiński pyta o dwa etaty to znaczy, że biblioteka będzie rozwijać się?
    Dyrektor zaprezentowała dotychczasowe działania i rozwój placówki.
 •   Przewodnicząca Rady zapytała o plany stworzenia kafejki internetowej i informację do mieszkańców o ofercie biblioteki.
    Dyrektor odpowiedziała, ze są dostępne stanowiska komputerowe i każdy może przyjść i skorzystać z Internetu.  


   9. Radny Kamil Szostakiewicz pytał o finansowanie biblioteki szkolnej i ewentualną jej likwidację. Czy jest zatrudniony nauczyciel i czy kupowane są nowości?.  Skarbnik oznajmiła, że co do likwidacji to nie przewiduje się takiego kroku.

 • Dyrektor Biblioteki kontynuując stwierdza, że placówka posiada  czytnik dla osób niedowidzących i około 300 pozycji. 

  10.  Sprawozdanie Gminnej Biblioteki zostało zatwierdzone przez radę jednogłośnie.


  11.  Pani Skarbnik streszczała dalej budżet i wydatki gminy:

 • Gmina odzyskała 20 tys. VAT-u, przewidywane są jeszcze wpływy 3 tys. z sprzedaży pojemników na śmieci. 
 • Gmina poniosła wydatek 886 zł na uzupełnienie bramy na cmentarzu tatarskim w Studziance bo została skradziona w listopadzie 2014 roku. 
 • Wydano 3 tys. zł na promocje gminy w związku z dniem samorządowca to plakietki teczki, spinki itd.  
 • Zwiększono o 6 tys. kwotę na wypłatę stypendiów. 
 • Powiat bialski dołożył do remontu ulicy Łomazach 150 tys. zł.
 • Koszt budowy wodociągu Studzianka Koszoły wyniósł  960 tys.
   12. Szkoła w Łomazach podjęła prace nad uporządkowaniem zieleni wokół obiektu. 10 tys. pozyskała z NFOŚ, resztę dołożyła gmina koszt wyniósł razem 26tys. 
 • Radny Wiesław Bańkowski dodał, że 5.800 zł dołożyła Rada Rodziców na ogrodzenie oraz należy dodać pracą własną rodziców.


   13.  Następnie Wójt przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności. Poruszył sprawę zbycia nieruchomości w Korczówce, Kozłach, Huszczy II, Lubence i Łomazach. Radni zgodzili się na zbycie działek oprócz tej w Kozłach.
 • Radna Elżbieta Moszkowska zgłosiła propozycję o przeznaczenie części środków ze sprzedaży działek na budowę chodnika w Huszczy.
 • Sołtys Lubenki Joanna Panasiuk pytała czy tak samo w Lubence przekazane zostanie część ze sprzedaży na sołectwo. W dyskusji rozmawiano o 10 % 
 • Wójt stwierdza, że dług gminy wynosi 5,5 mln zł
  14.  Wójt przedstawił nowego radcę, która jest z ramienia kancelarii od maja 2015 roku.
 • Wójt oznajmił, że wykonano remont cząstkowy asfaltu na Małobrzeskiej i Podrzecznej. 
 • Odbędzie się przegląd chodników w Dubowie, 
 • Przebudowa zjazdu w Łomazach z ulicy Topolowej przy stacji diagnostycznej. Wniosek został złożony do Urzędu Wojewódzkiego.
   15. Wójt uczestniczył 28 maja 2015 na debacie o bezpieczeństwie w Wisznicach. Zastanawiano się nad zmniejszeniem zagrożenia na Kozłowskiej przy wjeździe na obwodnicę. Wójt zaproponował oznakowanie światłami tzw. ledami bo tam jest najwięcej wypadków w poprzednich latach.
 •  Będzie przebudowa remizy w Łomazach z funduszu sołeckiego. Wpłynęły oferty; najniższa 12,8 tys. a najwyższa 103 tys. Urząd oczekuje jeszcze na wyjaśnienia oferentów.
 • Prace w Ośrodku Zdrowia będę przedłużone do końca lipca 2015 roku ze względu na konieczności wymiany elektryki. 
 •  Prace przy modernizacji świetlicy w Studziance zostały ukończone
 • Zakupiono krzesła do świetlicy w Koszołach i Huszczy.  
 • Wpłynął wniosek na budowę chlewni na 2 tys. tuczników w Łomazach. Jednak są sprzeciwy mieszkańców co do tej inwestycji. 
 • 18 tys. będzie kosztował remont mostu w Korczówce.
 • Wykonano dokumentacją na dokończenie budowy  450 metrów chodnika na ulicy Podrzecznej od Pana Szudejki do ulicy Sportowej. 
 • Złożono wniosek na farmy fotowoltaiczne. 
 • Odbył się przegląd wiat przystankowych w gminie (łącznie 32 szt. Z czego 4 idą do remontu).
 • W listopadzie 2015 będzie nabór na odbiór eternitu. 
 • Osoby korzystające z pomocy społecznej mogły składać wnioski na blachę, folie i gąsiory na pokrycie domostw. Liczyło się kryterium dochodowe.
 • Komisja Zarządu Dróg Powiatowych dokonuje przeglądu dróg powiatowych na terenie gminy Łomazy 
 • Wójt spotkał się z przedstawicielami z gminy Biała Podlaska w celu zakupu wody z ujęcia z Łomaz do Dokudowa dla 50 odbiorców.
- Radny Mirosław Szutko proponuje odłączyć się od Międzygminnego związku w Parczewie. 

- Radny Ireneusz Korszeń wyraził obawę słabe ciśnienie w Dubowie po dołączeniu. Otrzymał zapewnieni ze nie będzie.
 • Wójt kontynuował sprawozdanie z bieżącej działalności.7 czerwca 2015 odbyły się zawody międzygminne strażackie startowały 22 męskie i 5 kobiecych drużyn. 
 • Odbyły się wybory do Izby Rolniczej gdzie wybrano Wiesława Bańkowskiego i Marka Wilbika.

  16.   Sekretarz Marianna Łojewska zwróciła się z prośbą o informacje o osobach które mają 50 lat pożycia małżeńskiego i pomoc w ustaleniu takich osób. Ułatwi to przedstawienie do odznaczenia. 


  17.   Radna Elżbieta Moszkowska pytała czy będzie zbierana folia na kiszonkę? Ponieważ są problemy z odbiorem, kto ma zabierać?. Potwierdza to Radny Andrzej Wiński.


  18.  Radna Mirosława Hołownia zwróciła uwagę na koszenie poboczy, że są niedokładnie robione. Uważa, że przy zjazdach należy więcej kosić.
  19.  Sołtys Kopytnika pytał o plandeki w przypadku pogorszenia się warunków pogodowych. Pyta też o osobę od funduszy.

Wójt odpowiada, że są one dostępne. Wójt mówi ze jest zatrudniona osoba na umowę zlecenie i przygotowała wniosek na fotowotalnikę. Nie ma naborów , bo ten rok jest przygotowawczy. 12 czerwca był punkt informacyjny o funduszach skorzystało z niego około 10 osób. Będzie na jarmarku jagiellońskim także.


  20.  Wójt mówił, że gmina ze Stowarzyszeniem Tłoka będzie zbierała wnioski tegorocznych maturzystów,  którzy dostaną się na studia w ramach stypendiów pomostowych.

  21.  Radna Mirosława Jaśkiewicz pytała czy w remontach przystanków ujęta jest Studzianka.

  22.  Radny Andrzej Wiński informował o możliwości dofinansowania wyjazdu nad morze dla dzieci których rodzice płace KRUS.  W wieku 10 -12 lat.

  23.  Łukasz Węda pytał o stronę internetową gminy, animatora na Orliku i stypendia.


·      Radny Ireneusz Korszeń poinformował, że można przez Internet rezerwować czas na Orliku.

   
       Radny Leszek Firysiuk pytał o zakręt koło Pana Gosia czy coś zrobiono w tej sprawie?

·     
       Radny Mariusz Sadownik zapytał o pismo dot. rozbioru starej zlewni w Dubowie

·     
      Radna Mirosława Jaśkiewicz dopytywała o blachę dla rodzin na jakiej podstawie. Na postawie pomiarów 

   24. Przewodnicząca uzupełnia, że obdarowany ma czas 45 dni na założenie blachy.

25. Mirosława Jaśkiewicz pytała o konkurs na stanowisko księgowego w GOPS-ie
Wójt odpowiedział, że nie rozstrzygnięto bo osoby które się zgłosiły nie spełniły wymagań orz znajomości ustawy o finansach publicznych.


Po 2,5 godziny zamknięto VII sesję.
KOMENTARZ


Słuszna wydaje się propozycja przeznaczania części środków uzyskanych ze sprzedaży gruntów w sołectwach na rzecz danej miejscowości w której ziemię gmina sprzedaje.

Stypendia dla tegorocznych maturzystów są finansowane z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności z Warszawy a Stowarzyszenie "TŁOKA" jest tylko operatorem na terenie gminy wyłonionym nota bene warunkowo. Tłoka zbiera chętnych i rekomenduje do dofinansowania. Jedynie organizacje pozarządowe wyłonione przez PAFW mają taką możliwość.Sesja Rady Gminy 19.01.201r. obszerna relacja

Sesja rozpoczęła się wystąpieniem księdza proboszcza, który złożył zebranym życzenia, odśpiewano także razem kolędę. Następnie wspólnie łamano się opłatkiem i składano sobie wzajemnie życzenia. Po około 20 minutach Przewodnicząca Pani Małgorzata Derlukiewicz otworzyła obrady czwartej sesji witając gości i radnych. Obecni byli wszyscy radni a więc rada mogła podejmować uchwały prawomocnie. 
Przewodnicząca powiadomiła o zmianach porządku obrad co do punktu 11 dot. GLKST Niwa po przeprowadzonych rozmowach Komisja Budżetowa ustaliła inny wariant. Przeczytała proponowany porządek obrad. Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. Przeczytała także protokół z poprzedniej sesji. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych a jeden wstrzymał się. 

Wójt Jerzy Czyżewski przedstawił sprawozdanie bieżące ze swojej pracy:  

Trwają prace na projektem pozwolenia na budowę wodociągu Kozły Korczówka Wólka Korczowska. Prace być może opóźnią się. Plan jest taki aby jesienią lub żniwach prace na dobre ruszyły.

Wniosek o płatność wodociągu w Koszołach został oceniony pozytywne. Następnie będzie w Koszołach kontrola oraz odbiór budynku.

Odbywają się sprawozdania sprawozdawcze OSP na terenie gminy i w miarę możliwości jest tez obecny Wicestarosta. Są to coroczne sprawozdania.

Do pobrania jest aktualny harmonogram odbioru odpadów na 2015 rok w sekretariacie.

W najbliższy piątek 23.01.2015roku o godz. 12:00 w świetlicy w Huszczy odbędzie się spotkanie mieszkańców wsi Huszcza, Stasiówka i Kopytnik z przedstawicielami Międzygminnego Związku Komunalnego w Parczewie dot. sprawy wody i jego stanu do którego zastrzeżenia mieli mieszkańcy ww. miejscowości.

Prowadzone są prace przy ośrodku zdrowia.  Dokończone zostanie układanie kostki przed budynkiem i na parkingu. Wejście będzie od tej pory już od ulicy. Gwarancja prac jest na 3 lata. Wykonawca wchodzi do budynku ale nie będzie to zakłócało jego funkcjonowania. Tak zostało zaplanowane. Poinformował, że oszczędzamy na odśnieżaniu, bo nie ma śniegu...

Zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Powiatowych w celu umieszczenia lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Małobrzeska i Wisznicka. Problem był często zgłaszany i gmina chce go w końcu rozwiązać. 
Został uwzględniony harmonogram imprez na 2015 rok przy współpracy biblioteki i GOKu z uwzględnieniem sołectw. Dostępny jest on na stronie internetowej i w sekretariacie.

Będą planowane zebrania sołeckie w celu wyboru sołtysów bo kadencje się kończą. Wybory sołtysów  wybory urząd gmin może zarządzić najwcześniej na miesiąc przed upłynięciem poprzedniej kadencji. Tak wynika z prawa. Dokonane zostaną uzgodnienia w lutym tak aby zebrania zaczęły się pod koniec marca, w kwietniu a nawet maju.
Z księdzem proboszczem w Łomazach i szkolnym kołem Caritas w Łomazach zostały pozyskane artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących programu żywnościowego na lata 2014-2020 tj. 500 paczek.

W dalszej części sesji Przewodnicząca przechodzi do kolejnego punktu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. 


Wójt podkreślił, że budżet na 2015 rok został zaplanowany przez poprzednią radę gminy i poprzedniego Wójta. Został on zaopiniowany przez RIO i uchwałą z 1.12.2014 pozytywna opinia uchwały budżetowej. Budżet na ten rok jak podkreślił Pan Wójt jest bardzo ciężki. Ostatnie spotkanie czwartkowe łączonych komisji wprowadziło pewne zmiany które zostały przegłosowane. Po rozmowie z komisariatem policji w Wisznicach ustalona została kwota dotacji w wysokości 3 tys. zł dofinansowania.

Skarbnik koryguje, że oprócz zmiany kwoty dla policji nie ujęta jest ewentualna dotacja dla Niwy Łomazy. Zmienił się punkt o dotacji dla przedszkola. Zwiększono o 50 tys. remonty dróg bo było za mało.
Głos zabrał Kamil Szostakiewicz pyta o potwierdzenie czy zwiększamy wydatki dot. 50 tys. na drogi. Skarbnik potwierdza.

Skarbnik dalej mówi, że wieloletnia prognoza finansowa to odzwierciedlenie budżetu. 32.140 zł przesunięto na Niwę. To nie poręczenie ale dotacja celowa na wykonanie określonego zadania.


Pan Wójt mówi o inwestycjach zaplanowanych na 2015. Wodociągowanie gminy w kwocie 1 miliona czyli rozpoczęcie inwestycji Kozły -Korczówka -Wólka Korczowska jak i zapłacenie zaległych faktur z poprzedniego roku. Koszt wodociągu to ponad 4 miliony. W porozumieniu z powiatem przebudowa ulicy Spółdzielczej. Ta ulica to wjazd i wizytówka Łomaz. Planowane drogi do zrobienia to Słoneczna i Wesoła (projekt z zeszłego roku). Rozpoczyna się remont kolejnych świetlic i ocieplenia oraz poprawy wizerunku tych budynków. W tym roku gmina postara się zrobić chociaż plany. 150 tys. jest w budżecie ale z tego 68 tys. na zapłatę zaległej faktury za Koszoły i 37 tys. Studziankę. Około 40 tys. tylko zostaje na ten rok. 

Wójt porusza temat dofinansowania dla Niwy. Wpłynął wniosek klubu Andrzeja Lubańskiego. Pisze w nim o umożliwienie modernizacji i wyposażenia świetlicy sportowo - rekreacyjnej w Łomazach poprzez wyeliminowanie sezonowości świetlicy i poszerzenie oferty sportowo rekreacyjnej. Klub zawarł 8 grudnia 2014 r. umowę z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie o przyznania pomocy na kwotę 50 tys. z tego wkład własny 32 139,48. Projekt zrealizowany w zakresie rzeczowym zgodnie z umową. Projekty realizowane przez Niwa mają charakter otwarty i każdy mieszkaniec może z infrastruktury klubu korzystać. Wkład własny może być poniesiony wyłącznie z własnych środków. Beneficjent w momencie składania wniosku złożył stosowne oświadczenie podpisane 16.10.2014 przez Wójta Gminy Łomazy. Prezes zwraca się z prośbą o poparcie wniosku.
Wójt przeczytał oświadczenie poprzedniego Wójta Gminy Łomazy. Gmina Łomazy będzie współfinansowała modernizację z dochodów własnych. Na zebranych Komisjach temat był poruszany. Przewodnicząca rozpoczyna dyskusję.
  
Andrzej Lubański wyraża jak określił zdanie motywacji. Budynek został wybudowany lecz nie do końca w latach 80tych XX wieku. Przez wiele lat klub kleił jak mógł. Inwestycja w sposób trwały zmienia oblicze z wjazdu do Łomazy. To pierwsze pieniądze które samorząd dokłada do tego budynku. Podpisanie umowy na dotację to także to dzień symboliczny zaprzysiężenia nowego wójt. 
Andrzej Wiński zabiera głos podkreślając, że środki samorząd przeznacza ale pyta o obecną sytuację klubu i także przyszłą. Prosi o przedstawienie sytuacji Niwy, jest sekcja piki nożnej w okręgówce czy Prezes napomni o rozwoju klubu Niwa w innych dyscyplinach sportowych tak aby klub się rozwijał.  Andrzej Lubański mówi, że klub otrzymuje kwotę około 30 tys, 32tys. do góra 35 tys.  i realizuje działania piłkarskie. Często jest to wkład własny do innych projektów. Przyjdzie czas aby tym się pochwalić co robi klub. Współpraca z GOK-iem, szkołą są to wymierne korzyści. Działania w zakresie różnych dyscyplin: taekwondo na terenie szkoły, aerobic, zajęcia logopedyczne, psychologiczne. Jest to ogrom działań. Na to są środki pozyskiwane przez klub z innych źródeł. Działają sekcje piłkarskie, które są aktywne. W niedługim czasie przygotujemy informację o działaniach klubu w obszarach w których Państwo nie spodziewalibyście się, że robiła je Niwa. Informuje, że o niektórych działaniach nie poinformował rzetelnie i to jest błąd do którego się przyznaje. Rzetelna informacja o działalności Niwy będzie przygotowana.
Wójt potwierdza, że miał wiele wątpliwości co do tego temat a dokument poprzedniego wójta te wątpliwości rozwiał. Jest ciągłość władzy, poprzednik to podpisał a więc gmina jest zobligowana do pomocy.

Głos zabiera Przewodnicząca Komisji Budżetowej Mirosława Jaśkiewicz  Komisja pozytywie zaopiniowała projekt budżetu na 2015 rok. W głosowaniu wszyscy byli za propozycją budżetu. 
Głos zabiera Skarbnik: zmiany w budżecie są nieuniknione i będą wprowadzone w trakcie roku. 
Projekt Uchwały Rady Gminy Łomazy 13/15 w sprawie uchwały budżetowej odczytuje Wiceprzewodniczący rady Andrzej Wińsk:  określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy na 15 milionów 159 tys. 537 zł  dochody bieżące 13 623 557zł  dochody majątkowe 1 mln 536 tys. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w kwocie  1 759 189zł,  dochody z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 40 tys., dochody z opłat za korzystanie ze środowiska 5 tys., dochody z tytułu opłat z gospodarowanie odpadami  komunalnymi  264 907zł. Łączna kwota wydatków  1 510 850 zł  wydatki bieżące 1 325 430 wydatki majątkowe 1 985 420 Wydatki na zadania z zakresu  administracji rządowej i inne zadania zlecone 1 759 189zł. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 173 141zł. Wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i problemów alkoholowych 35 tys.,  w programie o przeciwdziałaniu narkomanii 5 tys. ochrona środowiska i gospodarki wodnej 5 tys. zadania związane z funkcjonowaniem sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi  326 592zł. Kwota nadwyżki 148 707 zł Nadwyżkę przekaże się na rozchody w tym spłaty kredytów i pożyczek. Określa się łączną kwotę przychodów  1 685 434 zł a rozchody 1 834 141 zł. W budżecie gminy tworzy się rezerwę: ogólną 80 tys. i celową 28 749 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakres zarządzania kryzysowego. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 2 185 434tys. Wyodrębnia się fundusz sołecki z podziałem na sołectwa  w kwocie 249 779 zł 88gr. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów na pokrycie deficytu gminy w kwocie 500 tys. zł. Uchwała budżetowa przegłosowana została jednogłośnie.

Plan pracy Rady Gminy Łomazy na 2015 przedstawiła Przewodnicząca a plan Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący. Plany zostały przyjęte jednogłośnie

Wójt zaprezentował rządowy program karty dużej rodziny. Od początku funkcjonowania wpłynęło 48 wniosków tj 86 opiekunów i 149 dzieci. Karta jest wydawana na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów. Gmina nie poniosła kosztów realizacji tego programu. Na tą gminę w programie funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury. Gmina na przykładzie innych wystosuj pismo do przedsiębiorców i jeżeli będzie wola współpracy to podpisane będzie porozumienie o przebiegu tych rozmów. Więcej informacji będzie pojawiać się na bieżąco.

Wójt zaprezentował program współpracy w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Gmina musi zapewnić całodobową opiekę weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych na zwierzętami potrąconymi, zwierzętami gospodarskimi. Umowy zostały podpisane. Wiceprzewodniczący przeczytał projekt programu opieki nad zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Łomazy w roku 2015.

Radny Kamil Szostakiewicz pyta o sprawozdawczość programu ile było przypadków interwencji?

- Wójt odpowiada ze jak najbardziej sprawozdanie może zostać przedstawione. Jeżeli chodzi o opiekę weterynaryjną takie przypadki były 3 w 2014 roku.

Radni przyjęli uchwałę która wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w dzienniku urzędowym Województwa Lubelskiego.

Dyskusja i interpelacje.
 
Radny Roman Hołonowicz pyta Wójta czy w związku z zbliżającym się naborem wniosków o dopłaty  i są zmiany czy w gminie będzie udzielana pomoc w wypełnianiu tych wniosków. Do Przewodniczącej zwraca się Radny


Kamil Szostakiewcz: wpływają wnioski radnych i mieszkańców adresowane do Rad i czy planuje się je upublicznić. Była praktyka ze można było je zaprezentować. Przewodnicząca nie była przygotowana w tym zakresie. Przekazuje teczkę z wnioskami i czeka na kolejne pytania. 

Radny Wiesław Bańkowski proponuje inną formę aby Przewodnicząca powiedziała ile wniosków wpłynęło i czego dotyczyły. Na dzień dzisiejszy Przewodnicząca tłumaczy, że liczyła na to że pytania dot. wniosków skierowanych do Rady Gminy padną na Komisji. Zrobiło się spore zamieszanie. Przewodnicząca nie wiedziała za bardzo jak postąpić ale z czasem przy pomocy radnych wybrnęła streszczając po kolei wnioski. Stwierdziła ogólnie, że wpłynęło około 10 wniosków. Większość wniosków dotyczyła o uwzględnienie w budżecie dot. remontu dróg. 
  
Wiesław Bańkowski złożył wniosek o zabezpieczanie środków na w budżecie na 2015 rok na stabilizację ulicy Ogrodowej i opracowania dokumentacji ulicy Polnej w Łomazach. 
Straż pożarna w Lubence zwróciła się z wnioskiem na remont naprawczy budynku remizy. 
Sołtys Łomazy II i rada sołecka dot. zadań inwestycyjnych utwardzenia ulicy Słonecznej, zniszczonej części Podrzecznej.

Wniosek z Kopytnika: Mirosław Szutko o docieplenie i ogrzewanie świetlicy.

Sołtys Burwina: Zbigniew Maziejuk o zmianę budynku po szkole na świetlica wiejska w Burwinie lub Dom Kultury w Burwinie.

Leszek Firysiuk wniosek dot. remont mostu na rzece Żarnica stan techniczny jest nieciekawy 

Ireneusz Korszeń Dubów dot. budowy chodnika przy ulicy wojewódzkiej od Dubowa do Dziczowej drogi.

Rada Sołecka w Dubowie o ujęcie w budżecie gminy 10 tys. na zakup 100 krzeseł do świetlicy w Dubowie. 

Mieszkańcy miejscowości Krasówka na dofinansowanie remontu drogi gminnej.

Dalej Przewodnicząca przerwała i odniosła się do swojej prośby dot. przekazania informacji przez Radnych i Sołtysów o stanie swoich miejscowości. Wnioski są w sekretariacie i można przyjść oraz zobaczyć.

Radny Szostakiewicz postuluje aby na bieżąco wnioski omawiać na sesjach.
Zobowiązuje się o poprawę i czytanie na bieżąco

Radna Mirosława Jaśkiewicz pyta o rozwiązanie sytuacji wyboru Sołtysa w Studziance.
Wójt odpowiada na pytania;

Pan Roman Hołonowicz pyta czy będzie pomoc osoby do porad przy wypełnianiu wniosków

Pani Jaśkiewicz pyta o wybory sołtysa w Studziance?

Wójt odpowiada, że praktyka jest taka, że Pani Sołtys j jeżeli zrzeknie się to w wyjątkowym przypadku w lutym można zrobić zebranie i wybory nowego Sołtysa. W normalnej procedurze dopiero najwcześniej 30 dni przed końcem kadencji.
Wniosków sołtysów i radnych  wpłynęło dużo w ostatnich tygodniach  dot. różnych potrzeb, sporo osób przychodzi osobiście będą one realizowane na bieżąco w miarę możliwości szczególnie finansowych.
Wpłynęło także pismo z Spółdzielni Kółek Rolniczych z Drelowa od 14.04.2015 będą wykonywana przeglądy opryskiwaczy z tygodniowym wyprzedzeniem Sołtysów koszt 100 zł z ważności na 3 lata.

Wójt chciałby aby radni,  którzy zostali wybrani na tę kadencje podpisali zawiadomienie dot. powszechnego obowiązku obrony. 
Odczytuje pismo Przewodniczącego Sejmik Województwa Lubelskiego Przemysława Litwiniuka życzeniami z okazji wyboru i życzenia świąteczno noworoczne.

Radny Wiesław Bańkowski dziękuje ludziom dobrej woli za wsparcie WOSP bo wolontariuszki w tym jego córki plasują się w czołówce bialskiego sztab pod względem uzbieranych kwot podczas akcji.

Radny Kamil Szostakiewicz pyta Wójta jak została załatwiona sprawa wodociągu w miejscowościach Huszcza Kopytnik i Stasiówka bo mieszkańcy zgłaszali problemy.
Wójt odpowiada kłopot został zgłoszony do Związku Międzygminnego Komunalnego w Parczewie. Spotkanie będzie w Huszczy o godz. 12:00 z mieszkańcami.

Radny Wojciech Sak zgłasza sygnały mieszkańców ul. Grzybowej bo jest problem z przejechaniem tej drogi i chodzi o jej stabilizację.

Radny Wiesław Bańkowski mówi, że wędkarze jeżdżą ta drogą i jest w gorszym stanie.
Wójt mówi, że jak wyschnie po roztopach to będziemy naprawiać w miarę możliwości. Teraz reagujemy w konieczności gdy jest to konieczne i zagraża ludziom. 

Radny Andrzej Wiński informuje, że  lutym w remizie w Łomazach będzie kurs chemizacyjny.

Radna Elżbieta Moszkowska zaprasza na zebranie Wicestarostę w sprawie wodociągu do Huszczy.
Sołtys Kopytnika pyta czy dotacja dla policji to celowa? bo patrole jeżdżą częściej.

Wójt odpowiada ze dotacja wynika z pisma jakie wpłynęło do gminy dot. zakupu samochodu w kwocie 5 tys. gmina Łomazy przeznaczyła 3 tys. gdzie inne gminy wspierały podobna kwotą.

Przewodnicząca prosi o zabranie głosu gości zaproszonych. Radny Powiatowy Jan Bajkowski gratuluje uchwalenia budżetu. Składa życzenia na 2015 rok.

Pytanie zadał Wiesław Bańkowski dot. zmiany nawierzchni na ul. Spółdzielczej do krzyżówki z bankiem? Czy do kolejnego skrzyżowania?
Wicestarosta odpowiada ze jest wola aby zrobić. Wjazd do Łomaz musi wyglądać trzeba wziąć się za ulicę Spółdzielczą. 280 tys. powinno wystarczyć do skrzyżowania przy banku. Będzie to położenie nawierzchni.

Sołtys Marian Serhej pyta o możliwość zamontowania ekranów przy Spółdzielczej.
Wicestarosta odpowiada; Nie są one przewidziane a właściciele powinni zadbać o wygląd.

Radna Mirosława Jaśkiewicz pyta o drogę przez Studziankę?

Radny Leszek Firysiuk pyta Wicestarostę o odcinek drogi Wólka Korczowska do Witoroża.

Radny powiatowy Jan Bajkowski obiecuje interweniować w Zarządzie Drogi rozpoznać sprawę.

Sołtys wsi Kozły Krzysztof Struczko pyta o reaktywacje poboczy drogi powiatowej z Łomaz do Kozłów. W odpowiedzi otrzymuje zapewnienie o wiedzy na temat tej drogi. Warunki atmosferyczne wpływają na pobocza. Brakuje sprzętu. Rolnicy muz mieć świadomość ze równiarka nie zbierze tego. Przy pomocy rolników można zagospodarować tę ziemię.

Radny Firysiuk pyta czy rada powiatu nie może wystąpić do powiatu o zakup maszyny do Wojewody?
Wicestarosta: Wojewoda nie ma nic to tego

Elżbieta Moszkowska przypomina o drogę w Huszczy która lasy państwowe niszczą. W odpowiedzi Co roku jest naprawiana równiarką.

Andrzej Lubański zabiera głos dziękując za przyjęcie wniosku klub Niwa. Podkreśla znaczenie umowy o dofinansowanie Niwy jako łącznik kadencji byłego Wójta i Wójta Czyżewskiego.

Łukasz Węda pyta o dyżury poszczególnych radnych czy będą podane numery telefonów lub adresy e-mail do publicznej wiadomości? A co dyżurów Przewodniczącej i radnych czy będą tylko w godzinach pracy urzędu i czy będą dyżury popołudniami. Chociaż godzinę na miesiąc
W związku z adresami emailowymi Przewodnicząca uważa, że nie każdy korzysta z tego po przeprowadzeniu rozmów z radnymi i Wójtem będą podane numery telefonów. Przygotowuje się nowa strona internetowa. Całościowo numery zostaną podane a także zdjęcia radnych. Dyżury są jak były a numer służbowy Przewodniczącej będzie podany. Dyżury poza terminami to nie było rozmowy jeszcze na ten temat.

Łukasz Węda pyta  czy  wszyscy radni złożyli oświadczenia majątkowe. 
Wszyscy złożyli?
Kolejne pytanie dotyczyło z dofinansowania i wykorzystywania środków zewnętrznych czy były w tym zakresie były podejmowane działania.
Wójt odpowiada. Radni nie mają obowiązku podania swoich telefonów i to jest ich dobra wola. Jak najbardziej gmina będzie śledził akty prawne i nabory starać się wykorzystać wszystkie możliwości zewnętrzne.
Łukasz Węda porusza temat świetlic wiejskich w które gmina zainwestowała a mało się dzieje. Co z nimi? Czy gmina będzie w jakiś sposób rozmawiała z sołtysami i radnymi aby świetlice były wykorzystywane?
Wójt odpowiada ze jest potrzeba ocieplenia i każda wieś aby miała dogodne warunki. Inicjatywy i GOK i biblioteka mają tyle inicjatyw jak żadnego roku. Gmina jest za inicjatywami oddolnymi typ stowarzyszenia które powstaną na terenie gminy. Najczęściej inicjatywa oddolna więcej czasami może Mogą pozyskiwać fundusze.

Łukasz Węda zachęca i apeluje o skorzystanie z programu Ministerstwa Pracy i Polityki społecznej ASOS 2015 dla osób 60+ i działań dla na rzecz seniorów. Można dotrzymać od 20 do 200 tys. na działania dla seniorów na terenie gminy Łomazy z wykorzystaniem seniorów. S
Wójt mówi ze spotkał się z Kołem Emerytów i Rencistów proponując powstanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest otwarty na propozycje. Ukaże się ogłoszenie o kursie komputerowym.

Głos zabiera kierownik Biblioteki Gminnej zachęcając do rozpropagowania naboru na bezpłatny kurs komputerowy 50-64 który będzie od podstaw. Organizuje to firma która zapewnia laptop na czas realizacji zajęć opiekę eksperta i serwis kawowy. Będzie trwał on 5 tygodni. Podejście indywidualne do każdego.


Dyrektor Zespołu Szkół informuje ze szkołą złożyła wniosek do WFOŚ o dofinansowanie terenów zielonych przy szkole na 50  a 50 % powinna dołożyć gmina. Szkoła przygotowuje się do uroczystości 100lecia placówki. Dziękuję za głosy w wyborach.
Wiesław Bańkowski popiera rewitalizację zielenie przy szkole.

Przewodnicząca zaznacza ze wobec głosów ze sesja jest popołudniu to ze względu na zaproszonych gości oraz szkołę. Następnym razem sesja będzie wcześniej. Zamyka IV sesję rady gminy.

Komentarz Blogera:

- Sesja trwała ponad dwie godziny. Od wyborów minęło już dwa miesiące. Już niedługo pojawi się lista najbardziej aktywnych radnych.
- Liczę, także że sprawa karty dużej rodziny zgodnie z obietnicami wyborczymi rozwinie się i będą poza GOK-iem inne oferowane zniżki dla rodzin wielodzietnych.
- Co do kontaktu mieszkańców z radnymi czekamy na zapowiadaną ulepszoną stronę internatową i także realizację wyborczych obietnic, że radny ma być pomostem między mieszkańcami a gminą i radą i jest dla mieszkańców. Mandat jest wynikiem zaufania i on powinien skłonić do działania na rzecz mieszkańców. 
-Jak dotąd nie było jednego głosu sprzeciwu w głosowaniach a więc rada jest zgodna. 
-Czy świetlice wyremontowane za duże pieniądze będą funkcjonowały i będą to miejsca aktywności mieszkańców poszczególnych miejscowości? Jak na razie po jednej planowanej imprezie na rok w przypadku kilku miejscowości to bardzo słabo.
-Ruszyła nowa perspektywa finansowania z środków UE. Obecnie jest czas na szklenia, kalkulacje, zbieranie danych, określanie priorytetów i trzeba szykować się na nabory. Są też inne źródła do których można aplikować na działania  zakresu kultury, sportu, edukacji. Ważne to pisać i składać wnioski.


Kontakty do radnych

http://www.uglomazy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=69


Komentarz Autora:

Póki co można kontaktować się tylko z jedną radną, ze Studzianki. Przykład już jest. Liczę, że z czasem to się zmieni i inni wybrańcy pójdą za przykładem Pani Jaśkiewicz i także udostępnią numer telefonu do kontaktu. Wszak radny jest osobą publiczną.

Protokół z III Sesji Rady Gminy

http://www.uglomazy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/p3.pdf


Komentarz Autora:


Brawo!!Rzetelnie. W tydzień po sesji pojawił się już protokół. O to chodzi aby w miarę możliwości szybko przebieg sesji był podany przez Urząd Gminy do wiadomości publicznej. 
Sesja Rady Gminy Łomazy nr III (aktualizacja)
12.12.2014 r.Obszerna relacja z III Sesji Rady Gminy Łomazy. W materiale zamieściłem poszczególne punkty sesji oraz wypowiedzi. Starałem się odzwierciedlić jak najwierniej przebieg obrad aby mieszkańcy wiedzieli o czym radzono.

III Sesja Rady Gminy odbyła się 12.12.2014 r. Obrady otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Łomazy Pani Małgorzata Derlukiewicz witając wszystkich zebranych: Panią Sekretarz, Pana Wójta, Panią Skarbnik,radcę prawnego, radnych, sołtysów i gości.. Zaprezentowała porządek obrad. Przegłosowano porządek obrad ilością 14 za. Stwierdziła, że obecnych jest 14 radnych i wobec tego rada może podejmować prawomocnie uchwały. Tak na marginesie nieobecnym był Mariusz Sadownik.
Uwagę zgłosił Radny Pan Kamil Szostakiewicz stwierdzając aby w protokole uwzględnić słowa Radnego Powiatowego Pana Marka Uścińskiego, które wypowiedział na poprzedniej sesji. Ważne aby było wiadomo kto powiedział w jakich okolicznościach.  Brzmiały one mniej więcej tak „30 listopada 2014 roku w gminie Łomazy upadł (skończył) się komunizm”. Wszyscy radni byli za umieszczeniem zmiany Pana Radnego Kamila Szostakiewicza. Przewodnicząca poddała pod głosowanie protokół z II sesji.

Następnie głos zabrał Pan Wójt Jerzy Czyżewski, który przywitał obecnych i przyznał, że to jego tak naprawdę pierwsza sesja. Powiedział co zrobił w pierwszych dniach urzędowania. Spotkał się z kierownikiem ośrodka zdrowia Panem Kalinowskim w celu omówienia sprawy modernizacji budynku, budowy windy i parkingu. W poniedziałek tj. 15.12.104 zapowiedział ponowne spotkanie  z Panem Kalinowskim, wykonawcą i inspektorem nadzoru nt. prac. Warunki pogodowe jak oznajmił nie są sprzyjające dalszym pracom. Poinformował, że termin zakończenia prac jest do końca maja 2015 roku i wykonawca obiecał, że wywiąże się w terminie. Interweniował też w sprawie wodociągi w Huszczy Kopytniku Stasiówce u Pana Andrzeja Lipskiego Prezesa Międzykomunalnego Związku Komunalnego w Parczewie zgłaszając uwago co do jakości wody. Wpływały skargi i uwagi co do jakości wody. Dostał zapewnienie, że obędą się wizyty u mieszkańców, sprawdzanie i czyszczenie. Poprosił aby powstała do poniedziałku lista mieszkańców do 100 osób, którzy mają problem z wodą. Jeżeli będzie tych osób więcej to będą sprawdzać wszystkie ujęcia. To pierwsza rozmowa z Prezesem Lipskim, który deklarował pomoc oraz wsparcie i to, że sytuacja będzie rozwiązana.
Wójt, powiedział też, że na odśnieżanie jest podpisana jedna umowa, a pozostałe będą przedłużeniem z poprzedniego roku. Co do dalszego odśnieżania trwają rozmowy i negocjacje. Wójt poprosił o oferty z poszczególnych miejscowości. W przyszłym roku 2015 włodarz ma pomysł na rozwiązanie sprawy odśnieżania i ogłosi konkurs.
Co do świetlicy w Studziance to Wójt spotka się z poniedziałek tj. 15.12.2014r. z wykonawcą aby omówić postęp prac. Część prac została wykonana, ale warunki pogodowe obecnie nie sprzyjają.
Wójt poinformował, że 9 grudnia 2014 odbył się przetarg na działkę 295 w Kozłach o powierzchni 0,1199 ha z ceną wywoławczą 3682, 50 zł. Było 4 oferentów, którzy wpłacili vadium. Po licytacji za kwotę 22 tys. zakupił ją Pan Artur Woźniak. To wywołało poruszenie i zadowolenie wśród zebranych.
Wójt stwierdził że spotkał się we wtorek tj.. dzień po zaprzysiężeniu z pracownikami Urzędu Gminy wspólnie oraz indywidualnie aby omówić ich obowiązki i zapoznać się z pracą urzędników. Spotkania takie będą jak zapewnia na bieżąco.

W dalszej części sesji poruszono kwestię skupu żyta. Wójt przedstawiając projekt uchwały zwrócił uwagę, że GUS ogłosił swoją średnią cenę za dt i gdy rada nie podejmie uchwały to cena będzie podana w najwyższym pułapie tak jak ustalił GUS. Przewodnicząca Komisji Budżetowej Pani Rada Mirosława Jaśkiewicz przedstawiła stanowisko Komisji w tej sprawie. Wobec braku dyskusji Wiceprzewodniczący Pan Andrzej Wiński odczytał uchwałę Rady Gminy Łomazy nr 7/14 o obniżeniu średniej ceny skupu żyta z kwoty GUSu tj.61.37 do 50 zł/dt. W głosowaniu 14 radnych było za projektem uchwały. Następnie podjęto uchwałę tez bez dyskusji o kwocie drewna opałowego za m3 z 188,85 wg GUS-u do 150 zł. Wszelkie podatki pozostały na poziomie z poprzedniego roku. Przyjęto je bez dyskusji 14 głosami za.
Wójt prosił o pozostanie podatków od nieruchomości, leśnego, rolnego oraz od środków transportu bez zmian. Uchwała przeszła podobni 14 głosami za.

Skarbnik Pani Jadwiga Doluk przedstawiała potrzebę zaciągnięcia kredytu długoterminowego z powodu braku otrzymania zwrotu środków unijnych z PROW na inwestycje. W tym roku gmina nie otrzyma środków z PROWu na które są podpisane umowy. Środki dot. świetlicy w Koszołach bo środki spłyną około lutego 2015, a z wodociągu w maju/czerwcu 2015 roku. Na kwotę 1 mln 135 tys. zł jest podpisana umowa po korektach z marszałkiem województwa na zwrot w sprawie refundacji z inwestycji wodociągu Studzianka, Koszoły i remontu świetlicy w Koszołach. Jest to jednorazowy kredyt po otrzymaniu środków kredyt będzie spłacony plus odsetki dodała Pani Skarbnik. W związku z tym zadłużenie gminy znacznie wzrośnie. Spłata tego kredytu to 2 mln zł. Nie jest to kredyt zaciągany na bieżące wydatki tylko na dofinansowanie zrealizowanych inwestycji w gminie. Do tej pory zapłaciliśmy 2 997 554, 49 a do zapłaty mamy w 2014 roku 366 292,89 z wodociągu w Koszołach. Inwestycja zamknie się kwotą 3 363 847,38. Kredyty zaciągnięte przez gminę razem w tym roku to 3 mln. 470tys.  300 tys. będzie z własnych środków na odsetki. Plan był na zwrot w 2014 ale nie wyjdzie. 

Wójt podsumował, że koszt wodociągu w Studziance zamknął się na 640 tys. zł, a w Koszołach 380 tys. Inwestycja trwała długo ponieważ zgłaszali się coraz to nowi mieszkańcy z prośbą dołączania się do sieci wodociągowej. To wydłużyło inwestycję poprzez zmiany terminów wykonania. Aby zamknąć rok budżetowy ten kredyt gmina musi zaciągnąć.  Kredyt jest bez przetargu tylko na oferty tylko na zapytania ofertowe. Prawdopodobnie w maju 2015 roku będzie ten kredyt spłacony.

Głos zabrał Pan Radny Kamil Szostakiewicz pytając o czy nie wpadniemy pułapkę kredytową bo mamy 5,5 mln zadłużenia. Będą potrzebne wskaźniki do projektów z lat poprzednich. Czy będzie zdolność kredytowa w następnej perspektywie finansowania z środków UE. Pani Skarbnik odpowiedziała, że kredyt ten nie obciąża limitu. Nie obciąża to wskaźników. Gdy dostaniemy zwrot automatycznie go spłacimy.
Wobec braku dyskusji projekt uchwały odczytał Wiceprzewodniczący. Kredyt jest zabezpieczony wekslem. Spłata kredytu nastąpi w 2015 roku. Przewodnicząca zarządziła głosowanie. 14 radnych opowiedziało się za.

Skarbnik Pani Jadwiga Doluk przy omawianiu wieloletniej prognozy finansowej i wykonania budżetu wskazała kwotę 1870 377,81 o jaką zmniejszono budżet. Otrzymaliśmy część subwencji oświatowej na świetlice szkolne i sześciolatki. Reszta to m.in. zwrot akcyzy w cenie oleju napędowego producentom rolnym na kwotę 2 222,19 dochodu. O 9 tys. dofinansowany został remont dróg gminnych. Zwrot subwencji oświatowej zakwestionowano 95 544 wydatki na dzieci niepełnosprawne bo były dzieci źle zakwalifikowane do danej grupy. Gmina ma to spłacić do końca 2014 roku. Dofinansowana została oświata.  Zwiększono też jeden rozdział o wypłatę odprawy emerytalnej dla jednej z pracownic. Skarbnik wskazała jeszcze na dofinansowanie 14819 zł. GOKu na stroje dla grupy śpiewaczej z Dubowa (Budżet GOKu 321 tys. w 2014 roku) oraz 3,5 tys. na Bibliotekę Gminną (budżet 50 tys. w 2014roku) na wniosek Pani Dyrektor w związku z obowiązku zatrudnienia stażysty, którego w myśl umowy biblioteka jest zobowiązana zatrudnić na kilka miesięcy.
Radny Pan Andrzej Wiński zapytał o załącznik nr 4 i kwotę 33,756zł dotacja Gminie Miejskiej Biała Podlaska na co te pieniądze są przeznaczone w tak dużej w kwocie. Skarbnik odpowiedziała, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty na dzieci będące mieszkańcami naszej gminy uczęszczające do przedszkola  mamy obowiązek płacić utrzymanie tego dziecka nie w sensie obiadu czy innych ale nauczyciela zajęć.  Gmin otrzymuje notę obciążeniową i płacimy za uczestnictwo dzieci w danym przedszkolu. Jest to 6 dzieci, które z naszej gminy uczęszczają do Białej Podlaskiej. Nie mamy prawa oceniać ze ktoś wozi dzieci czy pracuje czy dla wygody ustawa o tym mówi i płacimy odpowiedziałam Pani Skarbnik. Pan Radny Ireneusz Korszeń zasugerował aby podać na stronie internetowej jaki jest koszt który gmina traci w ten sposób i ponosi takie kwoty na dzieci. Sołtys Maran Serhej pyta czy jest subwencja na te dzieci.  Skarbnik odpowiedziała, że nie ma. Koszt utrzymania jednego dziecka w przedszkolu to koszt w granicach 540 zł/ miesięcznie. Gmina też będzie naliczać gminie Rossosz bo stamtąd też chodzą dzieci do przedszkola do Łomaz. W głosowaniu 14 radnych było za.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok przegłosowano 14 głosami za.

Pan Radny Andrzej Wiński zapytał Wójta jak wyglądało przejęcie władzy Pana Wójta, zapoznanie się z dokumentami i spotkania z pracownikami. 

Przewodnicząca zwraca się o to aby zadawać pytania.
Sołtys Bolesław Piotrowski chwalił przebieg sesji oraz ustawienie na sali „czy wpływa na to ze u nas rekolekcje”. Przewodnicząca zareagowała dziękują na wypowiedź sołtysa Jusaków –Zarzeki powiedziała, że zmiana ustawienia sali spowodowała, że wpływa to lepiej na obrady.
Sołtys Piotrowski zasugerowała by sołtysi też dostawali kawę. Przewodnicząca przyznała się do tego niedopatrzenia i ze zebrani zawstydzili ją taką sytuacją i obiecała ze na następna sesję będzie ze zdwojoną siłą.
Wójt odpowiedział, że chciał poznać pracowników i pracę każdego z osób. Wielu pracowników jest z tego zadowolonych. Wskazał jakby sobie życzył aby praca pracowników przebiegała. Zmiana po 23 latach jest tym czego Państwo oczekują i będę chciał to przeszkadzać.  Prosi o czas na zweryfikowanie, zapoznanie, wprowadzenie oględzin stanu gminy i będzie o tym informował.
Przewodnicząca prosi o pozostanie po sesji sołtysów. Dalej mówiła o tym, że 3 grudnia 2014 roku wpłynął wniosek do rozpatrzenia od mieszkańców Krasówki o dofinansowanie remontu drogi gminnej w kwocie 10 tys.
Przedstawiła wniosek Radnego Ireneusza Korszenia o ujęcie w budżecie zrobienia chodnika w Dubowie przy drodze 812 do tzw. Dziczowej drogi. Radny zwraca uwagę, że ten odcinek nie został ujęty w planie.

Sołtys miejscowości Kozły Struczko pyta o remont mostu na Żarnicy między Kozłami a Korczówką, który obiecał poprzedni Wójt. Wójt odszedł a mostu nie ma co na to nowy wójt?
Wójt odpowiada, że nie przyszedł na stanowisko aby robić rewolucje. Jeżeli były ustalenia wcześniejsze to będziemy to kontynuować.
Wójt podkreślił konieczność złożenia przez nowych radnych oświadczeń majątkowych do końca roku.
Radny Wiesław Bańkowski podkreślił, że ma być to stan majątku radnego na 1 grudnia 2014 roku.

Wójt stwierdził, że ta sesja jest jego jedną z pierwszych i szybko upłynęła.  To też ostatnia w tym roku przed świętami. Złożył wszystkim życzenia świątecznie życząc wielu mądrych pomysłów dla dobra nas wszytkach.
Za nim z życzeniami wtórowała Przewodnicząca. Stwierdza, że przy oświadczeniach majątkowych urzędnicy pomogą.

Wójt pyta jeszcze zebranych o sprawę wody w Huszczy, czy lista mieszkańców została zrobiona.
Pani Radna Mirosława Hołwonia zwróciła uwagę na złą jakość wody z wodociągu w Huszczy. Rozmawiała z Prezesem Lipski. Przez 8 lat nie było sygnałów co do złej jakości wody. Dzieci miały problemy żołądkowe. Przedstawiono mieszkańców ekspertyzę a woda nie jets taka jak była. Brakuje informacji o tym problemie. Panowie którzy badali wodę naleli w szklankę i stwierdzili, że jest przezroczysta. Pyta czy to jest badanie wody??? Wójt odpowiada, że rozmawiał z Prezesem Lipski i ponawia apel o listę mieszkańców gdzie ta woda jest zła. Wójt jest dobrej myśli ze to poprawią. Radna Mirosława Hołownia uważa ze zmieniono obieg wody. 18.12.2014 r. wójt ma spotkanie międzygminnego związku oraz 7 wójtów gmin i włodarz zobowiązał się poruszyć ten temat. Dobrze, że mieszkańcy sygnalizują ten problem. Jeżeli spotkanie 18.12.2014 nie da skutku to zaprosi Prezesa Międzygminnego Związku na spotkanie z mieszkańcami. 

Sołtys Kopytnika poruszył temat dyżurów Przewodniczącej czy przewiduje. Wstępnie ustalony jest wtorek odpowiada Przewodnicząca. Ogłoszone to będzie na stronie. Pan Kamil Szostakiewicz proponuje dwa terminy. Takie rozwiązanie jest wskazane informuje Przewodnicząca jest w stanie przyjeżdżać 3 dni w tygodniu.

Mieszkaniec Studzianki Łukasz Węda zapytał o kontakty z poszczególnymi radnymi zarówno telefonicznie jak i poprzez e-mail. Radni mają być pomostem między władzą a mieszkańcami. 

Przewodnicząca odpowiadając uważa, że radni są dla ludzi i nie tylko dotyczy to rady ale tak jak i sołtysów, którzy są przekaźnikiem dla rady. Rada jest od uchwalania. Przewodnicząca stwierdza, że współpraca będzie idealna, bo już widzi po twarzach zadowolenie. Zwraca się z prośbą o sporządzenie oświadczeń o stanie ogólnym naszych miejscowości tzn. najlepiej do końca pierwszego kwartału. Chcemy mieć ogólny zarys sołectw. Zwróćmy uwagę na drogi, zagrażające drzewa, gałęzie które mogą zagradzać zwarciom trakcji elektrycznych, mienia gminy które mogą być naruszone przez jakieś nieznane siły, różne są sytuacja. Może są inne sytuacje które niepokoją mieszkańców. Proszę o stan tablic informacyjnych i ich liczbę lub miejsca tam gdzie ich brakuje. Chcemy doinformować gminę. Prosi o wykaz spraw, które nawracają się. Dobrze jest to zapisać nie zupełnie w oficjalny sposób ale po to aby mieć obraz gminy. Proszę o weryfikację zgłoszonych spraw i aby zwrócić uwagę na ludzi starszych, potrzebujących. Zima jest trudna dla tych osób. Brak komunikacji, autobusy nie wszędzie dojeżdżając. Pomoc sąsiedzka jest potrzebna. W skrajnych przypadkach proszę zgłaszać te problemy do urzędu gminy, radnych jak i Przewodniczącej. Może kiedyś nastanie taka sytuacja, kiedy będziemy rozmawiali czy umieścić numer telefonu do Przewodniczącej. Być może nastanie kiedyś taka współpraca między naszą całą radą i będziemy jednak ogólnodostępni w godzinach urzędowych. Jest to do weryfikacji i jest w moich planach. Mandat jaki otrzymaliśmy czy to radnego i sołtysa jest wynikiem zaufania jaki dostaliśmy od mieszkańców. Ta odpowiedzialność powinna nas skłonić do działania na rzecz mieszkańców. 

Sołtys Struczko zasugerował wpłynąć na mieszkańców aby podatki płacili mieszkańcy u sołtysa.  Padło stwierdzenie, że to Sołtysi o to powinni zabiegać.
Przewodnicząca oznajmiła, że nawiązała się cicha współpraca z Panem Stanisławem Hryniewiczem i być może nastąpi rozszerzenie treści nakładu aby pisać o naszych sprawach w tej gazetce.
Radny Wojciech Sak zauważył, że ludzie skarżą się na przygarnięte psy biegające po ul. Ogrodowej. Czy będzie coś w tej sprawie zrobione?

Wójt stwierdza, że nie wie nic o tym ale zobowiązuje się, że dowie się o tej sprawie
Przewodnicząca zamknęła III sesję.

Komentarz Autora:

Przewodnicząca moim zdaniem dobrze radziła sobie na sesji. Pilnowała porządku obrad i czuwała nad tym aby nie było chaosu. Mowa wygłoszona pod koniec sesji przez Przewodniczącą napawa optymizmem.
Co do spotkań Wójta z pracownikami to wydaje mi się właściwy kierunek aby każdego poznać i wiedzieć co można od każdego wymagać.
Uchwalenie kolejnego kredytu jest niejako efektem tej „dobroci” jaką są środki unijne. Wszelkie procedury i obsunięcia w terminach powodują, że ciężko samorządom jest zamknąć rok budżetowy.
Radni i sołtysi jeszcze się wdrażają i stąd może brak dyskusji nad stawkami podatków, której moim zdaniem brakowało.  Pamiętajcie Państwo Radni i Sołtysi funkcja a także otrzymywana dieta zobowiązują to tego aby angażować się zarówno na sesjach, komisjach jak i w codziennych działaniach. Będę robił ranking, kto zabierał głos, ile razy i jak głosowali radni. Uważam, że wyborcy będą mieli możliwość oceny swoich wybrańców w aktywności zarówno w swoich okręgach jak i na sesjach. Co Internauci sądzą o tym pomyśle oraz o decyzjach ostatniej sesji?

Protokół Nr II/14 z sesji Rady Gminy Łomazy z dnia 8 grudnia 2014 roku8 grudnia 2014 roku odbyła się II sesja Rady Gminy obecnej kadencji. Najważniejszym jej punktem było ślubowanie, które złożył nowy Wójt Jerzy Czyżewski. Następnie Rada podjęła uchwałę o wynagrodzeniu włodarza Gminy Łomazy tj. płaca zasadnicza, dodatek za wysługę lat wraz z dodatkami funkcyjnym i specjalnym (liczone 25% od zasadniczego wraz z funkcyjnym) co daje kwotę około 8 tys. zł brutto. Jednocześnie radni postanowili uczestniczyć w pracach Komisji Budżetowej przed najbliższą sesją, która odbędzie się w piątek 12.12.2014 o godz. 13:00. Za pracę w komisji i sesji radni ustalili zgodnie jedną dietę sesyjną.
Komentarz autora:
Sądzę, że kwota wynagrodzenia jest adekwatna do zajmowanego stanowiska i obowiązków wójta. Spodziewałem się właśnie gdzieś w granicach 7-8 tys. brutto. Zawsze jest z czego obniżyć lub podwyższyć.
Uważam, że jest to dobre rozwiązanie aby prace w Komisji odbywały się tego samego dnia co sesja.  Podobny zwyczaj praktykowany jest w powiecie. Widzę, że radni znaleźli szybko zgodnie rozwiązanie na podjęcie prac nad podatkami. Jakie one będą dowiemy się w piątek. 


Uchwała w sprawie diet i zwrotu kosztów podroży służbowych Radnym oraz diet Sołtysom
 
https://www.uglomazy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/u3.pdf
 Protokół z listopadowej sesji Rady Gminy Łomazy dostępny jest tutaj: http://www.uglomazy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/p29.pdf 

Oferty przetargowe oraz postępowania tutaj:
http://www.uglomazy.bip.lubelskie.pl/index.php?id=65


Warto też zapoznać się z Statutem Gminy Łomazy http://www.uglomazy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/0gmina.pdf
II Sesja rady Gminy Łomazy (aktualizacja)

II Sesja rady Gminy Łomazy odbędzie się 8 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali remizy strażackiej w Łomazach. Sesja zostanie poprzedzona mszą świętą w intencji Wójta, Rady Gminy, pracowników samorządowych oraz mieszkańców Gminy Łomazy o godz. 13:00 w kościele  w Łomazach. 


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze i ślubowanie Wójta Gminy.
5. Wystąpienie Wójta Gminy.
6. Wystąpienie zaproszonych gości.
7. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
9. Zapytania i interpelacje.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Derlukiewicz
 
Sesja Rady Gminy gminy za nami. Znamy Prezydium a także składy poszczególnych Komisji stałych. Oto one 


1. Komisja Budżetowa, Planowania, Finansów i Rolnictwa
1) Jaśkiewicz Mirosława – Przewodnicząca
2) Bańkowski Wiesław – Członek
3) Bugaj Andrzej – Członek
4) Firysiuk Leszek - Członek
5) Hołonowicz Roman – Członek
6) Korszeń Ireneusz – Członek
7) Moszkowska Elżbieta – Członek
8) Szostakiewicz Kamil – Członek
9) Szutko Mirosław - Członek 
2. Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
1) Sadownik Mariusz– Przewodniczący
2) Bugaj Andrzej – Członek
3) Hołownia Mirosława – Członek
4) Najdyhor Bogdan – Członek
5) Sak Wojciech – Członek
6) Szutko Mirosław - Członek 
3. Komisja Kultury, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
1) Moszkowska Elżbieta- Przewodnicząca
2) Bańkowski Wiesław – Członek
3) Hołownia Mirosława – Członek
4) Jaśkiewicz Mirosława – Członek
5) Korszeń Ireneusz - Członek
6) Najdyhor Bogdan – Członek
7) Sadownik Mariusz – członek
8) Sak Wojciech
https://www.uglomazy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/u5.pdf
 
 3. Komisja Rewizyjna
      1) Roman Hołonowicz - Przewodniczący
  2) Leszek Firysiuk - Członek
  3) Kamil Szostakiewicz - CzłonekKomentarz Autora

Teraz Panie oraz Panowie Radni zapasamy rękawy i działamy spłacając kredyt zaufania wyborców. Duże wyzwanie przed radnymi na których liczy społeczeństwo. Po prostu bierzemy się do pracy na rzecz mieszkańców. Ciekawi jesteśmy decyzji oraz działań. Dobrą praktyką byłby kontakt telefoniczny lub e-mail do poszczególnych radnych aby mieszkańcy mogli zwracać się bezpośrednio do swoich wybrańców. Może jakieś dyżury od czasu do czasu?
Łukasz Węda
Sesja rady Gminy Łomazy nr 1(aktualizacja)
02.12.2014 r.

Protokół http://www.uglomazy.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/p1.pdf
1 grudnia 2014 roku odbyła się pierwsza sesja nowej rady gminy Łomazy. Podczas inauguracyjnego zebrania radni złożyli ślubowanie. Powołano Komisję Skrutacyjną w składzie: Kamil Szostakiewicz, Mirosława Hołownia, Leszek Firysiuk. W wyborach wybrano Przewodniczą Rady Gminy Łomazy. Została nią Pani Małgorzata Derlukiewicz z KWW Aktywna Gmina. W głosowaniu tajnym uzyskała 8 głosów, kontrkandydat Pan Wiesław Bańkowski otrzymał 6 głosów, 1 głos był nieważny. Warto zaznaczyć, że przed głosowaniem wycofał się zgłoszony Pan Mariusz Sadownik.

Na zastępcę zgłoszono 3 kandydatury: Pani Mirosława Jaśkiewicz, Pani Elżbieta Moszkowska i Pan Andrzej Wiński. W pierwszym głosowaniu odpadła Pani Jaśkiewicz.
W dogrywce Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy został Pan Andrzej Wiński z KWW Strażak otrzymując 9 głosów, a Pani Elżbieta Moszkowska 6

Ponadto wybrano Przewodniczących poszczególnych Komisji:
 • Komisja Rewizyjna Pan Roman Hołonowicz
 • Komisja Budżetowa, Planowania Finansów i Rolnictwa Pani Mirosława Jaśkiewicz
 • Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Pani Elżbieta Moszkowska
 • Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska Pan Mariusz Sadownik
Na wniosek Pani Mirosławy Jaśkiewicz Sołtysi za udział w sesjach otrzymają o 20 zł więcej diety czyli 120,00 za udział w sesji Rady Gminy. 
Na wniosek Pana Wiesława Bańkowskiego uchwalono  podwyżki diet dla radnych z 130 zł na 150 zł za sesją oraz na wniosek Pana Romana Hołonowicza  dla Przewodniczącej z 1.000,00 zł na 1200,00 zł miesięcznie uchwała przeszła przy 1 głosie za i 14 wstrzymujących się.
Podjęto także decyzję o zniesieniu dieto-ryczałtu dla Zastępcy Przewodniczącego, który będzie otrzymywał dietę tak jak każdy radny.

Za pracę w Komisjach diety radnym też przysługują.

Komentarz Autora:

Dziwię się podwyżkom diet dla Radnych od razu na pierwszej sesji. Bycie radnym to służba społeczności. Rozumiem, dieta powinna być, ale od razu podwyżka i to 150 zł za sesję? Sołtysi wykonują dużo więcej pracy. Jak osoba zaczyna pracę to musi się sprawdzić i wykazać aby otrzymać podwyżkę. Dla mnie jest to niezrozumiałe. Zatem wymagania wobec Radnych wzrastają i liczę, że zaangażowanie Państwa Radnych Gminy Łomazy w działanie na rzecz mieszkańców gminy będzie zauważalne.
  
                                                                                               Łukasz Węda Zamieszczone teksty są mojego autorstwa i  chronione są zgodnie z ustawą o prawie autorskim z 4 lutego 1994. Rdz. 2 art. 8.2. Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904  z póź. zm. Wszelkie przetwarzanie lub wykorzystywanie zdjęć i opisu
bez zgody autora jest Z A B R O N I O N E!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz