06 grudnia 2014

Ważne terminy cz.1

Będę informował o ważnych terminach obowiązujących urząd, firmy jak i mieszkańców. Na początek pierwsze krótkie zestawienie

1. Samorząd

 do 31.12.2014 r. projekt budżetu do uchwalenia (w szczególnych przypadkach, termin może zostać przedłużony do 31 stycznia)

Do 01.01.2015 r. Składanie oświadczeń majątkowych przez nowych radnych (w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania podstawa:  Ustawa dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  art. 24h punkt 4)
 
do 31 marca 2014 r. zarząd jednostki samorządu terytorialnego składa organowi stanowiącemu i RIO sprawozdania roczne z wykonania budżetu swojej jednostki

2. Osoba fizyczna:
 • Opłata śmieciowa do 10 dnia każdego miesiąca.
 • Podatek od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego:
  I rata do dnia 15 marca
  II rata do dnia 15 maja
  III rata do dnia 15 września
  IV rata do dnia 15 listopada lub w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji wymiarowej (nakazu płatniczego)
 • Podatek od nieruchomości do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia 
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych do 14 dnia od powstania obowiązku podatkowego 
 • Płatnicy – do 7 dnia  miesiąca   następującego po miesiącu w którym pobrano podatek 
 • Zeznanie podatkowe/podatek dochodowy od osób fizycznych/  do 30 kwietnia następnego roku podatkowego 
 • Zaliczki na podatek miesięczne do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

3. Dla prowadzących działalność:
 • do 7. dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy rozliczający się na zasadzie karty podatkowej

 • do 10. dnia każdego miesiąca odprowadza się składki do ZUS za pracowników

 • do 10. dnia każdego miesiąca odprowadza się składkę do ZUS za pracodawcę na samozatrudnieniu, nie posiadającego pracowników

 • do 15. dnia każdego miesiąca odprowadza się składkę do ZUS za pracodawcę zatrudniającego pracowników

 • do 20. dnia każdego miesiąca rozliczają się podatnicy rozliczający się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

 • do 20. dnia każdego miesiąca wpłacane są zaliczki na podatek dochodowy od osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (KPiR)

 • do 25. dnia każdego miesiąca składa się formularz VAT-7 i trzeba rozliczyć podatek VAT

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz